Kasutustingimused


KASUTUSTINGIMUSED - PUUSTELLI

Selle veebilehe kasutamine eeldab, et kasutaja kohustub järgima selles dokumendis esitatud nõudeid, eeskirju ja teateid ning teenuse (nt võistlused) võimalikke lisatingimusi. Kasutustingimused puudutavad Puustelli veebilehel avaldatava materjali kasutamist ja privaatsuse kaitse põhimõtteid. Puustellil on õigus uuendada neid tingimusi ja muuta ette teatamata veebilehe sisu.

AUTORIÕIGUSED

Puustelli veebileht sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali, mille autoriõigus kuulub Puustelli Group Oy-le või kolmandale poolele. Jätame endale kõik õigused sellel veebilehel avaldatavale materjalile.

Meie lehel avaldatavat materjali võib sirvida ja teha sellest koopiaid materjali välja printides või faile oma arvutisse alla laadides. Materjali on õigus aga kasutada ainult isiklikel ja mitte kaubanduslikel eesmärkidel. Ajakirjandusele suunatud materjali võib kasutada kui tavalist teabematerjali selle eeldusega, et ka allikas on seejuures mainitud.

Veebilehel esinevad Puustelli äritunnused ja tootemärgid ning kõik nendega seotud kaubamärgid, toote- või teenusenimed ja hüüdlaused on Puustelli või võimalikult kolmanda isiku omand ja neid pole õigust mingil moel kasutada ilma Puustelli või asjaomase kolmanda isiku eelneva kirjaliku loata.

VASTUTUS VEEBILEHE SISU EEST

Veebilehe eesmärk on anda kasulikku teavet meie ettevõtte, teenuste ja toodete kohta. Kogu meie veebilehel avaldatud teave on seal vaid informatiivsel eesmärgil. Neid andmeid ei või pidada juriidilisteks, kaubanduslikeks, meditsiinilisteks või investeerimisnõuanneteks.

Linkide ja materjali kasutamine toimub kasutaja enda vastutusel. Puustelli Group Oy ei võta endale mingit vastutust materjali või linkide kasutamisega kaasneva võimaliku kahju eest. Need kasutustingimused ei piira aga Soome imperatiivsetest seadustest tulenevaid õigusi.

Meie ettevõttele saadetud materjali saatja vastutab selle eest, et edastatud materjal ei riku kolmandate isikute autoriõigusi või muid õigusi või ei ole seadusevastane või solvav, ning vastutab kõigi Puustellile saadetud materjali seadusevastase või solvava sisu tagajärjel tekkivate kulude eest.

LINGID

Puustelli võib avaldada oma veebilehel linke kolmandate isikute veebilehtedele. Kuna Puustelli ei saa pidada järelevalvet niisuguste veebilehtede üle, ei vastuta Puustelli niisugustele kolmandatele veebilehtedele pääsu eest ega nende sisu, reklaamide, toodete või muu materjali eest, mis on niisuguste veebilehtede kaudu saadaval. Samuti ei vastuta Puustelli ega ole kohustatud maksma hüvitist ei otseselt ega kaudselt ka kahju või kaotuse eest, mis on tekkinud kolmanda isiku veebilehel või selle veebilehe kaudu saadaval oleva sisu, kauba või teenuse kasutamise või seal esineva teabe usaldamise eest. Kasutaja on kohustatud tutvuma kolmanda isiku veebilehe kasutus- ja muude tingimustega ning neid järgima.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSKAITSE

Meie veebilehel kogutavate isikuandmete töötlemisel järgitakse neis kasutustingimustes ja kehtivas isikuandmete seaduses sätestatud nõudeid. Link andmekaitsekirjeldusele

Veebilehe külastajaarvu ja muid veebilehe tavalistel külastamistel salvestatavaid andmeid (IP-aadress, brauseri liik, külastatud lehed ja külastuste aeg) on võimalik jälgida üldisel tasandil nn küpsiste (cookies) või muu vastava tehnika abil. Küpsiste abil on võimalik veebilehte analüüsida ja muuta seda kasutajaid paremini teenivaks. Sellega seoses ei kogu me ega salvesta külastajate isiklikke andmeid.

Külastajal on võimalus takistada küpsiste kasutamist, muutes oma brauseri seadeid nii, et brauser ei võimalda küpsiste salvestamist. Niisugusel juhul on võimalik, et külastaja ei saa kasulikult ära kasutada meie veebilehe kõiki osi.

Isikuandmete seaduse § 19 alusel on võimalik andmeid kasutada ja üle anda ka otseturunduse eesmärgil, kui külastaja pole oma andmete otseturunduse eesmärgil kasutamist ära keelanud. Andmete töötlemisel on võimalik kasutada kolmandaid isikuid, kellele võib niisugusel juhul edastada andmeid nende töötlemise eesmärgil meie ettevõtte nimel. Muu teabetöötlemine eeldab registreerunu nõusolekut või põhineb konkreetsel seadusesättel.

Isikuandmete kaitse ja töötlemise andmekaitsetaseme on teostanud Puustelli Group Oy vajalike mõõdukate meetmete abil.

TEABEKAITSE

Veebikeskkond ja veebiteenused ei ole teabekaitse seisukohast täiesti turvalised. Kasutaja vastutab omaenda teabesüsteemide andmekaitse asjakohase korraldamise eest.

Puustelli korraldab oma veebilehe ja teenuste teabekaitse üldiselt heakskiidetaval viisil, järgib hoolikust ja head teabetöötluse tava ning püüab asjakohaste tehniliste lahendustega takistada kõrvaliste isikute pääsu oma teabesüsteemidesse. Täielikku teabekaitset pole aga Puustellil võimalik tagada.

DISCLAIMER

Kasutaja mõistab ja kiidab heaks, et a) veebilehe kasulikult ärakasutamine toimub kasutaja omaenda vastutusel. Veebileht esitatakse „niisugusena, nagu see on“ ja Puustelli eitab kõigi otseste või oletatavate garantiide olemasolu: b) Puustelli ei garanteeri, et (i) veebileht vastab kasutaja ootustele, (ii) et veebileht on saadaval katkestusteta või õigeaegselt, kindlalt või veatult, (iii) et veebilehe kasutaja saadud informatsiooni õigsus ja kvaliteet vastab kasutaja ootustele; c) kasutaja vastutab ise oma teabesüsteemi kahjustumise või teabe kaduma mineku eest sisu veebilehelt allalaadimisel; d) ükski nõu või teave, kirjalik või suuline, mis kasutaja saab Puustellist või teenuse kaudu, ei moodusta mingit juriidiliselt siduvat nõuannet või garantiid, mida pole eraldi neis tingimustes välja toodud.

Eespool esitatu ei piira tarbija seaduslikke õigusi.

VASTUTUSE PIIRANG

Kasutaja mõistab otseselt ja kiidab heaks, et Puustelli ei vastuta mingi otsese või kaudse kahju eest, kaasa arvatud viivitus, veebilehe kasutusvõimaluse kasutamata jäämisega seotud kahju, sissetulekute, äriväärtuse, kasutusõiguse või teabe kaotus või muu majanduskahju, mis on tingitud: (i) veebilehe kasutamisest või sellest, et seda polnud võimalik kasutada; (ii) asendava kauba või teenuse hankimisega tekkinud kulust, mis põhineb veebilehe kaudu saadud teabel või teenusel, mis on võetud vastu veebilehe kaudu; (iii) ebaseaduslikust pääsust teabeülekannetele või nende ebaseaduslikust muutmisest; või (iv) muudest veebilehega seotud asjaoludest.

KOHALDATAV SEADUS JA KOHTUALLUVUS

Need tingimused ja see informatsioon ning kasutaja ja Puustelli vahelised suhted alluvad Soome seadustele. Võimalikud vaidlused lahendatakse Soome kohtuasutuses, kas Helsingi esimese astme kohtus või kasutaja elukohajärgses üldkohtus.