Eettiset ohjeet

Eetilised juhised


Oleme võtnud kohustuse arendada vastutustundlikku ja jätkusuutlikku äritegevust. Juhindume inimõiguste, tööelu ning keskkonnakaitse ja altkäemaksu vastu võitlemise põhimõtetest ning järgime neid. Meie eetikajuhised seavad miinimumnõuded meie igapäevasele tegevusele. Kohustame ka kogu oma müügivõrgustikku ja kõiki äripartnereid järgima oma tegevuses selliseid põhimõtteid.

Õiglased töötingimused

Me austame inimõigusi kogu oma tegevuses. Oleme kohustunud järgima ÜRO äritegevust ja inimõigusi puudutavaid põhimõtteid ning tegutsema vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) määratud kursile. Austame töötajate ühinemisvabadust ega lepi lapstööjõu, sunnitöö või diskrimineerimisega nende mis tahes vormides. Kohustume edendama õiglasi töötingimusi ja teeme pidevalt tööd õnnetustevaba ja tervisliku töökeskkonna nimel.

Seaduslikkus

Oleme kohustunud täitma oma tegevust puudutavaid seadusi ja ettekirjutusi kõigis meie tegevusvaldkondades. Meie tegevuse seisukohalt on kesksel kohal muu hulgas töötajate turvalisust, võrdõiguslikkust ja eraelu kaitset käsitlevad seadused, altkäemaksuvõtmise ja korruptsiooni tõrjumise kohta käivad ettekirjutused, samuti tarbijakaitset, tooteturvalisust ja keskkonnakaitset puudutavad nõuded.

Aus konkurents

Me pooldame vaba ja ausat konkurentsi. Järgime konkurentsiseadusi, mille eesmärk on kaitsta turgusid ebaausa äritegevuse eest. Ausast konkurentsist saavad kasu lisaks Puustellile nii meie koostööpartnerid kui ka kliendid.

Korruptsioon ja altkäemaksud

Oleme kohustunud toimima kogu oma äritegevuses ausalt ega lepi altkäemaksu või korruptsiooniga nende mis tahes vormides. Me ei võta vastu ega anna ametnikele või äripartneritele altkäemakse Puustelli eelistamiseks otsuste tegemisel. Me peame lubamatuks tegevuseks raha või muude vastavate eeliste andmist või vastuvõtmist.

Huvide konfliktid

Puustelli iga töötaja kogu tegevus ja kõik otsused peavad olema äritegevuse seisukohalt põhjendatud ning need peavad toetama Puustelli tulusat kasvu. Töötajad peavad vältima olukordi, kus isiklikud huvid võivad olla konfliktis Puustelli huvidega, sest ainuüksi mulje huvide konfliktist võib meie tegevust kahjustada.

Konfidentsiaalsus

Me vastutame oma töös Puustelli ja meie sidusrühmade vara, kaasa arvatud delikaatsete andmete, masinate, tooraine, sõidukite, arvutite ja muu vastava omandi eest. Konfidentsiaalse teabe hulka kuuluvad ka ohutusega seotud küsimused, näiteks andmekaitset ja häiresüsteeme puudutavad andmed. Kõik töötajad peavad järgima Puustelli personali jaoks koostatud andmekaitsejuhendit ning kaitsma konfidentsiaalseid andmeid kadumise, varguste ning kuritarvitamise eest.

Eraelu kaitse ja isikuandmed

Me austame oma töötajate, klientide ja äripartnerite eraelu kaitset. Kogume ja kasutame isikuandmeid ainult põhjendatud ärieesmärkidel, täites andmekaitseseadusi ja ettekirjutusi. Meie personal ei tohi kasutada Puustellile või meie äripartneritele kuuluvat konfidentsiaalset teavet isikliku kasu saamiseks või loovutada seda kolmandatele osapooltele ilma loata.

Võrdõiguslik ja õiglane kohtlemine

Me töötame Puustellis kõik vastavalt meie personali- ja võrdõiguslikkuspoliitikale. Me ei salli mingit diskrimineerimist, kiusamist või häirimist, vaid austame ja edendame võrdset kohtlemist, olenemata inimese rahvusest, soost, east, seksuaalsest sättumusest, nahavärvusest, etnilisest taustast või muust inimesest lähtuvast põhjusest. Kohtleme kõiki oma kliente ausalt ja võrdselt.

Keskkonnamõjude minimeerimine

Meie eesmärk on minimeerida keskkonnamõjud kogu toote elukaare ajal. Järgime keskkonnakaitset käsitlevaid seadusi ja oleme esirinnas, arendades keskkonnasäästlikku mööblitööstust. Keskendume oma tegevuse süsinikujalajälje vähendamisele ning püüame kogu oma tegevuses saavutada keskkonna seisukohalt püsivaid lahendusi. Mõõdame oma tegevuse otseseid ja kaudseid mõjusid keskkonnale ning meie eesmärk on süsinikuneutraalne tootmine aastaks 2035.

Meie kanal Whistleblowing rikkumistest teatamiseks

Meil kõigil on kohustus tegutseda vastavalt Puustelli eetikajuhistele ja oleme kohustunud rääkima, kui kahtlustame juhenditele mittevastavat tegevust. Avastatud kuritarvitusest, seadusvastasest või ebaeetilisest tegevusest tuleb teatada eeskätt oma otsesele ülemusele või Puustelli teavituskanali kaudu. See kanal on mõeldud kõigile Puustelli töötajatele, äripartneritele ja klientidele. Kuritarvitustest teatava isiku andmed püsivad konfidentsiaalsetena ning me ei luba nende inimeste mis tahes häirimist, kes saadavad teate või on abiks võimalike kuritarvituste uurimisel.

Link kanalile