Teabekaitsekirjeldus


1.  Vastutav töötleja

Puustelli Group Oy [edaspidi ”vastutav töötleja”]

Registrikood:         1570646-0

Aadress:                 Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta

Telefon:                 +358 10 277 6000

E-postiaadress:      [email protected]

Kontaktisik teabekaitse küsimustes: Puustelli Klienditeenindus ([email protected])

2.  Määratlused

Isikuandmete all mõeldakse kõiki tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (edaspidi „registreeritu“) seotud andmeid. tuvastatavaks peetakse füüsilist isikut, kelle isikut on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada teatud identifitseerimisandmete nagu nime, isikukoodi, asukohaandmete, veebiidentifikaatorite või ühe või mitme talle iseloomuliku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse teguri alusel.

Kliendi all mõeldakse registreeritute hulgast neid tarbijaid ja nende äriühingute ja muude kollektiivide (edaspidi „äriühing“) kontaktisikuid, kellega vastutaval töötlejal on kliendisuhe. 

Potentsiaalsete klientide all mõeldakse registreeritute hulgast niisuguseid tarbijaid ja äriühingute kontaktisikuid, kellega vastutav töötleja püüab luua kliendisuhet.

Sidusrühmade all mõeldakse niisuguseid tarbijaid ja äriühingute kontaktisikuid, kellega vastutaval töötlejal on koostöösuhe (näiteks teenuseid vastutavale töötlejale pakkuvate äriühingute esindajad) või muu seos (näiteks ajakirjanduse esindajad kui teavitustegevuse pooled, ühiskonna otsustajad ühiskondlike suhetega seotud tegevuse käigus ja pensionil olevad endised töötajad). 

3.  Mis eesmärgil me sinu isikuandmeid töötleme?

Vastutav töötleja töötleb registreeritute isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (ühel või mitmel korraga):

 •    Kliendi- ja sidusrühmasuhete hoidmine, analüüsimine ja arendamine

Vastutav töötleja võib kasutada su isikuandmeid sinuga otse või sinu esindatava äriühinguga moodustatud kliendi- või sidusrühmasuhete hoidmiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks.

 •    Toodete ja teenuste pakkumine

Vastutav töötleja võib kasutada sinu isikuandmeid toodete ja teenuste pakkumiseks, kui sa ise või sinu esindatav äriühing on näiteks ostnud meilt toote või teenuse, kasutanud meie digitaalseid teenuseid, tellinud meie uudiskirja või reklaambrošüüri või osalenud meie koolitustel või muudel üritustel nagu meie messiosakonna üritustel. Isikuandmeid kasutatakse vastutava töötleja ja kliendi vahelisel lepingul või muul kohustumusel põhinevate õiguste ja kohustuste teostamiseks.

 •    Suhtlemine klientidega

Vastutav töötleja võib kasutada sinu isikuandmeid kliendiga suhtlemisel, näiteks saatmaks sulle toodete ja teenustega seotud teateid, informeerimaks teenustega kaasnenud muudatustest ja palumaks tagasisidet toodete ja teenuste kohta.

 •    Turundus

Vastutav töötleja võib võtta sinuga ühendust, teavitamaks sind uutest toodetest, teenustest või soodustustest. Vastutav töötleja võib kasutada sinu isikuandmeid oma tootevaliku kliendi vajadustele vastavaks kavandamisel ja õiget tüüpi sisu pakkumisel. See tähendab näiteks seda, et me võime anda soovitusi või näidata sinu vajadustele vastavaks kujundatud sisu ja reklaame oma ja kolmandate isikute teenuste pakkumisel.

 •   Toodete ja teenuste arendamine

Vastutav töötleja võib kasutada sinu isikuandmeid oma toodete ja teenuste parandamiseks..

Isikuandmete töötlemise seaduslikuks aluseks on EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 järgmised alapunktid:

 a)      oled andnud oma nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

 b)      töötlemine on vajalik sinu osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt sinu taotlusele;

 c)      töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks; ja

 f)       töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles sinu huvid või põhiõigused ja -vabadused.

Vastutav töötleja töötleb sinu andmeid sinuga või sinu esindatava äriühinguga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Vastutaval töötlejal on oma majandustegevusega tegelemisega seotud õigustatud huve nagu õigus edendada oma toodete ja teenuste müüki reklaami- ja müügivahendite abil ning vastutaval töötlejal on õigus vastavalt oma õigustatud huvile tegelda otsereklaamiga ja müügiga sinu isikuandmeid kasutades, kaasa arvatud sinu isikuandmete profiilianalüüsi tegemine. Muud vastutava töötleja õigustatud huvid, mille alusel sinu isikuandmeid võib töödelda, on nt nõustamine ja muu mitte klientide klienditeenindus, majandustegevuse edasiarendamine ja võimalike kuritarvitamiste lahendamine.

Vastutaval töötlejal on sisemistel halduslikel põhjustel teabekaitsemäärusel põhinevaid õigustatud huve edastada isikuandmeid kontserni sees ühelt aktsiaseltsilt teisele või teistele.

Kui andmete töötlemine ei põhine lepingulisel vajadusel või õigustatud huvil võib vastutav töötleja paluda sinu nõusolekut su isikuandmete muul viisil töötlemiseks.

Vastutav töötleja võib töödelda su isikuandmeid ka seaduslike ülesannete täitmisel, näiteks raamatupidamise seaduses sätestatud säilitamiskohustuse alusel.

4.  Missuguseid teabeliike me võime töödelda?

Vastutava töötleja kogutud isikuandmed võivad sisaldada nt järgmist liiki teavet ja nendes tehtud muudatusi:

4.1.   Kõigi registreeritute põhiandmed

 • ees- ja perekonnanimi
 • kontaktandmed (sideaadress, e-postiaadress, telefoninumbrid)
 • sugu
 • vastutava töötleja digitaalsete teenuste kasutamise andmed
 • vastutava töötleja poolt kasutaja digitaalsetesse sidevahenditesse (arvutitesse ja mobiilsidevahenditesse) edastatud tehnilised andmed ning küpsiseid ja muud vastavad tehnilised andmed
 • registreeritutele suunatud info ja sellega seotud tegevus
 • otseturundusvalikud
 • klienditeeninduse telefonikõnede salvestused ja klienditeenindusega seotud e-posti- ja veebivestlused näiteks sotsiaalmeedia kanalites

4.2.   Lisateave äriühingu esindajate kohta

 • tiitel ja/või töökirjeldus praeguses ja varasemates vastutava töötleja tegevusega seotud töökohtades

 4.3.   Vastutava töötleja tooteid või teenuseid ostnud, nende toodete või teenuste kohta tagasisidet andnud ja/või nende kohta reklamatsioone teinud registreeritute andmed

 • isikukood
 • kliendisuhte või vastava suhte algamis- ja lõppemisaeg ja -viis
 • kliendi ostuajalugu
 • kliendile suunatud kampaaniad ja sooduspakkumused ning nende kasutamine
 • kliendi teatatud huviobjektid ja muud andmed
 • tagasiside ja reklamatsioonide sisu, nendega seotud kirjavahetus ja edasised meetmed
 • finantseerimis-, hooldus- jm lisalepingutega seotud andmed

4.4.   Vastutava töötleja üritustel osalenud registreeritute andmed

 • toiduvalikut puudutavad andmed (spetsiifilised andmed, mis kasutaja on vabatahtlikult andnud)
 • sünniaeg nende üritustega seoses, mille puhul nt laevafirma seda eeldab
 • reisikaaslase nimed ja sünniaeg siis, kui nt laevafirma seda eeldab

 4.5.   Vastutava töötleja veebiteenuste klientide andmed

 • registreeritu sisselogimiskoodid
 • tegutsemine pärast veebiteenusesse sisselogimist

5.  Missugustest allikatest me su isikuandmeid kogume?

Suurim osa andmetest saadakse sinu käest kliendi- või sidusrühmasuhte alguses ja selle ajal ning neist programmidest, mille abil kasutad meie tooteid ja teenuseid.

Vastutav töötleja saab isikuandmeid ja nende uuendusi ka ametiasutustelt, organisatsioonidelt ja äriühingutelt, mis pakuvad krediidi- ja isikuandmete hankimise ja uuendamise teenuseid, ning avalikest registritest ja muudest avalikest teabeallikatest nagu äriühingute veebilehtedelt ja sotsiaalmeediakanalitest. Samuti saab vastutav töötleja isikuandmeid oma kontserniettevõtetelt ja oma koostööpartneritelt nagu mitmesugustelt finants-, paigaldus- ja hooldusteenuste pakkujatelt ja teistelt ehitus- ja sisustusettevõtjatelt.

Vastutav töötleja saab äriühingute esindajate isikuandmeid ka nende kolleegidelt, st äriühingu põhikontaktisik võib teatada vastutavale töötlejale ka teiste vastutava töötleja toodete ja teenuste kasutamisega seotud isikute isikuandmeid.

6.  Kas me teostame sinu isikuandmete profiilianalüüsi?

EL isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on profiilianalüüs igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Meie esialgu eespool kirjeldatud profiilianalüüsi ei tee. Selle asemel võime me muul viisil analüüsida ja ära kasutada meie registrites olevaid isikuandmeid ja ühendada neid kolmandate isikute käest saadavate andmetega.

7.  Kellele meil on õigus jagada sinu isikuandmeid?

Vastutav töötleja ei anna, müü või avalda muul viisil sinu isikuandmeid Harjavalta kontserni mitte kuuluvatele kolmandatele isikutele, kui järgnevalt pole midagi muud mainitud.

Vastutav töötleja võib jagada su isikuandmeid vastutavale töötlejale teenuseid osutavatele kolmandatele isikutele. Sellised teenused võivad olla näiteks klienditeenindus, paigaldus- ja hooldusteenused, programmeerimisteenused, uuringud, turundus ja ürituste korraldamine. Vastutav töötleja võib jagada su isikuandmeid maksete sissenõudmisel vaja minevate toodete ja teenuste jaoks ja saata näiteks tasumata arved edasi või müüa need inkassoteenuseid pakkuvatele kolmandatele isikutele. Isikuandmete kaitse on vastutavale töötlejale tähtis, mistõttu ta ei luba nimetatud isikutel kasutada andmeid mingil muul eesmärgil peale nimetatud teenuste pakkumise ja eeldab, et need isikud kaitsevad kasutaja isikuandmeid selles teabekaitsekirjelduses ja kohaldatavas seaduses sätestatud nõuete kohaselt.

Vastutav töötleja jagab su isikuandmeid oma koostööpartneritele, kellega koos vastutav töötleja teostab ja juhib projekte ja kellega registripidaja teeb kliendisuhete hoidmisega seotud koostööd, nt finantsasutused olukordades, kui registreeritud isik taotleb ostu-müügitehingu tegemisel rahastust vastutava töötleja partnerilt.

Vastutav töötleja võib jagada su isikuandmeid täpsetel kaalutlustel valitud kolmandate isikutega ühise või iseseisva otseturunduse vajadusteks. Nimetatud eesmärkidel on lubatud jagada andmeid ainult juhul, kui kolmanda isiku plaanitud kasutuseesmärk ei ole vastuolus selles vastutava töötleja teabekaitsekirjelduses kindlaks määratud kasutuseesmärkidega.

Vastutav töötleja võib jagada vastutava töötleja üritustel osalejate isikuandmeid omaenda kaalutulustel teistele nimetatud üritusel osalejatele, kui see on ürituse iseloomu tõttu asjakohane.

Vastutav töötleja võib jagada sinu isikuandmeid seoses ettevõtte müügi või muu ettevõttes toimuva ümberkorraldusega või teenusepakkuja vahetumise korral.  Vastutav töötleja võib jagada su isikuandmeid kohtuasutuse või vastava instantsi korraldusel.

 8.  Kas me edastame su isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu?

Vastutav töötleja võib kasutada teenuste pakkumisel mitmel pool üle maailma paiknevaid ressursse ja servereid. Seega võib vastutav töötleja edastada su isikuandmeid teenuste kasutusriigist väljapoole ja võimalik, et ka ELi välistesse riikidesse, kus teabekaitseseadused on erinevad.

Niisugustel juhtudel kontrollib vastutav töötleja, et andmete edastamiseks on juriidiline alus olemas ja et kasutaja isikuandmed on kaitstud, kasutades näiteks (vajadusel) pädevate ametiasutuste aktsepteeritud standardlepinguid ja nõudes asjakohaste tehniliste ja muude teabekaitsemeetmete kasutamist.

9.  Kui kaua me sinu isikuandmeid töötleme?

Vastutav töötleja töötleb su isikuandmeid selles registris nii kaua, kuni vastutaval töötlejal on olemas mõni selle teabekaitsekirjelduse punktis 2 nimetatud alus teabe käsitlemiseks, ning sellele järgneva mõõduka aja jooksul.

Eri isikurühmade isikuandmete töötlemisajad on määratud kindlaks järgmiselt:

 • tarbijakliendid

Vastutav töötleja võib töödelda su isikuandmeid sinu kliendisuhte (garantiiaeg kaasa arvatud) kehtimise ajal kuni selle lõppemisaastale järgneva kolmanda aasta lõpuni.

Pärast seda võib vastutav töötleja kanda su vajalikud isikuandmed turundusregistrisse ja kohelda sind jälle kui potentsiaalset klienti.

 •  äriklientide esindajad

Vastutav töötleja võib töödelda su isikuandmeid nii kaua, kuni sa esindad vastutava töötleja äriklienti, ning kuni selle lõppemisaastale järgneva kolmanda aasta lõpuni.

Pärast seda võib vastutav töötleja kanda su vajalikud isikuandmed turundusregistrisse ja kohelda sind jälle kui potentsiaalse ärikliendi esindajat.

 • potentsiaalsed tarbijakliendid ja potentsiaalsete äriklientide esindajad

Vastutav töötleja võib töödelda su isikuandmeid kindlaks määramata tähtaja jooksul nii kaua, kuni sinust saab klient või kuni sa nõuad oma andmete eemaldamist vastutava töötleja turundusregistrist.

 •  sidusrühmade liikmed

Vastutav töötleja võib töödelda su isikuandmeid nii kaua, kuni sa oled mõne sidusrühma liige, nt esindad vastutava töötleja koostööpartnerit või ajakirjandust.

10.  Kas sul on tingimata tarvilik esitada meile oma isikuandmeid?

Et vastutaval töötlejal oleks võimalik täita teievahelise suhtega seotud lepingulisi kohustusi, peab vastutaval töötlejal olema võimalik saada sinu isikuandmeid ja töödelda neid. Ilma vajalike isikuandmeteta pole meil võimalik pakkuda sulle neid tooteid ja teenuseid, mille pakkumisel on vaja töödelda isikuandmeid.

11.  Kuidas on sul võimalik kasutada oma isikuandmetega seotud õigusi?

Registreerituna on sul erinevaid võimalusi mõjutada sinu isikuandmete töötlemist. Üldreeglina rahuldame su palve kuu aja jooksul. Sinu õiguste kasutamisega seoses püüame alati võtta ühendust teabekaitsekirjelduse punktis 1 nimetatud kontaktisikuga. Sul on järgmisi õigusi:

 a)      Õigus saada ligipääs sinu kohta kogutud isikuandmetele. Praktiliselt toimub see nii, et me edastame sulle sinu asjakohase ja identifitseeritud taotluse alusel sinu kohta isikuregistrisse kogutud andmete aruande.

 b)      Õigus paluda sinu kohta kogutud isikuandmete korrigeerimist või kustutamist. Kui märkad oma andmete juures vigu või puudusi, võid paluda meilt nende korrigeerimist.

 c)      Õigus paluda sinu kohta kogutud isikuandmete kustutamist. Oleme kohustatud kustutama sinu palvel su isikuandmed meie isikuregistrist, kui mõni järgmistest eeldustest on täidetud ega mõne muu seaduse või ametkondliku eeskirja alusel pole andmete säilitamine kohustuslik:

 1.      isikuandmeid pole enam varasema töötlemise eesmärkidel vaja;

 2.      võtad tagasi oma nõusoleku ning töötlemiseks pole muud seaduslikku alust olemas;

 3.      oled oma teatud isikliku asjaolu tõttu isikuandmete töötlemisele vastu ning käsitlemiseks ei ole olemas mõjuvat põhjust või oled vastu sellele, et sinu isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil;

 4.      sinu isikuandmeid on töödeldud seadusevastaselt;

 5.      sinu isikuandmed tuleb kustutada EL õigusel või Soome seadustel põhineva vastutava töötleja suhtes kohaldatava seadusliku kohustuse täitmiseks; või

 6.      su isikuandmeid on kogutud teabeühiskonna teenuste pakkumisel, nt vastutava töötleja digitaalsete teabeteenuste tellimisel.

 d)      Õigus paluda sinu kohta kogutud isikuandmete töötlemise piiramist. Sul on õigus paluda vastutavalt töötlejalt sinu isikuandmete töötlemise piiramist, kui:

 1.      väidad, et su vastutava töötleja registris olevad isikuandmed ei vasta tõele;

 2.      töötlemine on seadusevastane ja nõuad andmete kustutamise asemel nende kasutamise piiramist;

 3.      volitatud töötleja ei vaja enam sinu isikuandmeid töötlemise eesmärkidel, kuid sa ise vajad neid juriidilise nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

 4.      oled olnud vastu sinu isikuandmete töötlemisele, oodates kinnituse saamist sellele, kas vastutava töötleja õigustatud põhjendused kaaluvat üle sinu põhjendused.

e)      Õigus olla vastu sinu isikuandmete töötlemisele. Kui vastutav töötleja töötleb su andmeid õigustatud huvi tõttu, on sul õigus sinu teatud isikliku asjaoluga seotud põhjendustel olla vastu sinu isikuandmete töötlemisele. Kõigil seda andmekaitsekirjeldust hõlmavates registrites olevatel isikutel on õigus olla vastu oma isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemisele

 f)       Õigus edastada sinu antud andmed ühest infosüsteemist teise. Kui su isikuandmete automaatne töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul, on sul õigus saada sinu vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed eritletud, üldkasutatavas ja elektrooniliselt loetavas vormis ning saata need edasi teisele vastutavale töötlejale.

 g)      Õigus võtta oma nõusolek tagasi. Kui kõiki su isikuandmeid või osa neist töödeldakse selles registris sinu nõusoleku alusel, on sul õigus võtta oma nõusolek tagasi.

 h)      Õigus esitada kaebus järelevalveametkonnale. Kui sinu isikuandmete töötlemisega seotud võimalikku lahkarvamust pole õnnestunud sinu ja vastutava töötleja vahel kokkuleplikult lahendada, on sul õigus anda vaidlusküsimus teabekaitseametkonnale lahendamiseks.

12.  Missuguse riigi seadusi sinu isikuandmete suhtes kohaldatakse?

Me oleme Soomes tegutsev soome kollektiiv. Selle isikuregistri ja selles olevate isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse Soome seadusi ning otse Soomes kohaldatavat EL õigusakte, nt EL isikukaitse andmete üldmäärust.

13.  Kuidas meil on õigus uuendada seda teabekaitsekirjeldust?

Arendame oma majandustegevust pidavalt edasi ja see võib tuua kaasa ka isikuandmete töötlemisega seotud muudatusi. Vajaduse korral uuendame oma teabekaitsekirjeldust, nii et see oleks kooskõlas muutunud tegevusviisidega. Muudatused võivad olla tingitud ka seaduste muutumisest. Soovitame tutvuda regulaarselt teabekaitsekirjelduse sisuga.

Kui me hakkame töötlema su isikuandmeid muul eesmärgil, milleks su isikuandmeid on kogutud, teatame sellest ja uuendatud teabekaitsekirjeldusest enne nimetatud asja edasikäsitlemist. Muude muudatuste korral teavitame oma veebilehel teabekaitsekirjelduse uuendamisest.